AutoCAD kurz – základy

  • Kurz je zameraný na užívateľov bez akejkoľvek, alebo len malej skúsenosti s prácou v AutoCADe. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčam však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí AutoCADu. Dokáže si samostatne nastaviť a používať prostredie AutoCADu na 2D úrovni. V prípade záujmu je možné pokračovať kurzom AutoCAD pokročilý.
  • Hlavnou náplňou kurzu je základné oboznámenie s pracovným prostredím AutoCADu. Orientácia v paneloch, nástrojoch a základnom nastavení. Práca s príkazmi na kreslenie a úpravu čiar, kótovanie, text, nastavenie hladín. Model/layout využitie, nastavenie. Používanie skupín a blokov. Ukladanie výkresov a tlač.

AutoCAD kurz – pokročilý

  • Priamo nadväzuje na kurz AutoCAD základy. Je určený pre užívateľov ktorý majú zvládnutú základnú prácu s AutoCADom a majú záujem o rozšírenie vedomostí. Po ukončení je absolvent schopný pracovať a orientovať sa v 3D prostredí AutoCADu.
  • Absolvent dokáže samostatne používať príkazy na tvorbu a úpravu priestorových telies. Generovanie pohľadov a spracovanie výkresovej dokumentácie. Možné výstupy a uloženie súboru. Pokročilé nastavenie prostredia, úpravu nastavení pre zjednodušenie práce, príkazový riadok. Pokročilá práca s layoutom. Pokročilé nastavenie kót a textu.

SketchUP kurz

  • Kurz zameraný na záujemcov o tvorbu v 3D bez predchádzajúcich skúseností s tvorbou v 3D. Priebeh kurzu je nastavený individuálne podľa potrieb, časových a finančných možností záujemcov. Odporúčam však minimálny rozsah 10-15 hodín. Po ukončení je absolvent schopný samostatnej práce v prostredí SketchUPu. Dokáže samostatne tvoriť, upravovať a prezentovať vytvorené modely. Absolvent je po ukončení schopný vytvárať fotorealistické vizualizácie napríklad predmetov, budov, interiérov a pod.. Kurz je vhodný ako pre interiérových dizajnérov tak aj pre individuálnych záujemcov o tvorbu v 3D.
  • Hlavnou náplňou kurzu je základné oboznámenie s pracovným prostredím SketchUPu. Orientácia v paneloch, nástrojoch a nastaveniach. Práca s príkazmi na kreslenie a úpravu. Nastavenie hladín, skupín objektov, editácia 3D plôch a tvarov. V prípade záujmu je možné pokračovať aj v pokročilom nastavení a vytváraní fotorealistických vizualizácií.